Doctors (MN)

Ан Хуа Ён

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын тасаг (бамбай)

Боловсрол
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны доктор
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр