Doctors (MN)

Юүн Хэ Ин

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Бөөр шилжүүлэн суулгах, бөөрний цочмог/архаг өвчин, гемодиализ, хэвлийн диализ, гломерулонефрит, олон уйланхайт бөөр

Боловсрол
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль магистр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль доктор