Doctors (MN)

И Жүн Хёг

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Цусны ерөнхий өвчин, цочмог миелоид лейкеми, миелодиспластик хам шинж, архаг миелоид лейкеми, миелопролифератив хавдар, тромбоцитопени

Боловсрол
  • Стэнфордын их сургуулийн шинжлэх ухааны бакалавр
  • Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуулийн магистр