Doctors (MN)

И Сүн Гюү

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал, элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдар, элэг шилжүүлэн суулгах, вируст гепатит, аутоиммун гепатит, элэгний өөх, архины гепатит

Боловсрол
  • Католик их сургуулийн дотор судлалын бакалавр
  • Католик их сургуулийн дотор судлалын магистр
  • Католик их сургуулийн дотор судлалын доктор